Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 7. januára 2020

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o našu webovú lokalitu. Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a v rámci svojich online aktivít venujeme tomuto aspektu zvýšenú pozornosť. Spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Brose sa uskutočňuje v súlade so zákonnými požiadavkami a v prípade potreby na základe vášho súhlasu. Najdôležitejším právnym základom na tieto účely je európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) . Dodržiavame aj všetky ostatné platné právne predpisy o ochrane údajov, najmä spolkový zákon o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) a zákon o online mediálnych službách (Telemediengesetz, TMG).

V nasledujúcom texte vás chceme podrobne informovať o príslušných právnych požiadavkách, najmä požiadavkách GDPR, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej lokality.

1. Prevádzkovateľ

Nachádzate sa na webovej lokalite „brose.com“. Spoločnosť Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (ďalej len „spoločnosť Brose“) je zodpovedná (ďalej len „prevádzkovateľ“) za spracúvanie údajov spojených s vaším používaním uvedenej webovej lokality.

2. Návšteva stránok na webovej lokalite brose.com

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Keď navštívite našu webovú lokalitu, váš prehliadač kontaktuje náš webový server, aby sa mohli načítať stránky, ktoré chcete navštíviť. Využívanie tejto funkcie vo všeobecnosti nie je podmienené vašou registráciou ani identifikáciou. Náš server však na alokáciu požiadaviek a odpovedí používa vašu adresu IP, ktorá by sa potenciálne mohla použiť na vašu identifikáciu.

  Obzvlášť osobné údaje, ako je vaša adresa IP, sa prenášajú na náš webový server ako súčasť volania HTTP/S. Tieto údaje o pripojení spracúva náš webový server s cieľom povoliť prístup na webovú lokalitu. V niektorých prípadoch sa môžu spracúvať aj údaje formulárov obsahujúce informácie, ktoré ste zadali.

  Okrem toho sa príslušné volania HTTP/S zaznamenávajú do súboru denníka. Tento súbor používame na riešenie technických problémov, ako aj na blokovanie a riešenie útokov na naše systémy. Uložené súbory denníkov využívame aj na vytváranie zostáv, na základe ktorých optimalizujeme svoje webové lokality. Samotná analýza je vždy anonymná, t. j. realizuje sa prostredníctvom združovania údajov z volaní, a tak tieto údaje sa už nedajú použiť na identifikáciu osoby.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Právny základ akéhokoľvek spracúvania vašich údajov, ktoré sa uskutočňuje, závisí od konkrétneho účelu vašej návštevy:

  - Keď navštívite našu webovú lokalitu s cieľom iniciovať zmluvu alebo s nami nadviazať obchodný vzťah, právnym základom spracúvania vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy alebo plnenie zmluvy).
  - Vo všeobecnosti platí, že spracúvanie sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je prevádzkovať webovú lokalitu na všeobecné informačné a komunikačné účely, ako aj na prezentáciu našej spoločnosti.

  Spracúvanie súborov denníkov prebieha spravidla na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je chrániť naše závody a systémy pred útokmi a v prípade potreby podniknúť právne kroky proti útočníkom, ako aj pokračovať vo vývoji našich webových lokalít na komerčné účely.
 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Túto webovú lokalitu ani jej formuláre nie je možné používať bez spracúvania údajov o pripojení, resp. údajov formulárov.
 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Všeobecne platí, že spracúvanie je automatické. Naše IT oddelenie má prístup k súborom denníkov. Príslušné interné oddelenia používajú tieto súbory na uvedené účely a v prípade potreby sa údaje zasielajú aj externým príjemcom (najmä orgánom činným v trestnom konaní v prípade stíhania pôvodcov útokov).
 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Súbory denníkov sa uchovávajú 14 dní. Všetky ostatné údaje sa vymažú okamžite po vykonaní volania HTTP/S.

3. Kontaktný formulár, komunikácia e-mailom

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Na našej lokalite ponúkame možnosť kontaktovať nás e-mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade sa informácie, ktoré nám poskytnete, uchovávajú na účely spracúvania vašej kontaktnej požiadavky a aby sme vám mohli v prípade potreby položiť súvisiace otázky. Ak nás kontaktujete s určitou požiadavkou alebo aby sme sa vám ozvali späť, spracúvame aj vaše osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo a obsah komunikácie, aby mohlo dôjsť k výmene informácií medzi vami a našou spoločnosťou.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie vašich údajov v rámci komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za predpokladu, že výmena súvisí s iniciáciou alebo plnením zmluvy s vašou osobou.

  V ostatných prípadoch právny základ závisí od účelu výmeny. Vo väčšine prípadov sa bude uplatňovať článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem, obchodná korešpondencia alebo napríklad odpoveď na požiadavky týkajúce sa ochrany údajov).
 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Nie ste povinní poskytovať svoje údaje. Komunikácia e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára však nie je bez spracúvania vašich osobných údajov možná.
 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje zdieľame iba interne s oddelením, ktoré je zodpovedné za vašu žiadosť. V niektorých prípadoch môže byť postúpené aj inej spoločnosti skupiny Brose.

  Za účelom poskytovania formulárov na našej webovej stránke a zabezpečenia hladkého priebehu využívame služby spoločnosti Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT. Využívanie služieb Zoho upravuje zmluva o spracovaní objednávky podľa čl. 28 DSGVO.
 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Vaše osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na výmenu informácií s vašou osobou. V niektorých prípadoch sa údaje môžu uchovávať dlhšie na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR vzhľadom na príslušné zákonné lehoty uchovávania údajov (najmä v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi obchodné vzťahy, dane a výnosy z podnikania). V prípade obchodnej korešpondencie je to zvyčajne šesť až desať rokov po skončení roka, v ktorom sa obchodná korešpondencia prijala.

Pre viac informácií o ochrane údajov a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú zo strany ZOHO, kliknite prosím sem .

4. Súbory cookie

Ako prakticky každá iná webová lokalita, aj my používame súbory cookie a podobné technológie. Súbor cookie je malý textový súbor pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý sa uloží do vášho zariadenia pri návšteve webovej lokality. Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré sa pri návšteve tejto webovej lokality uložia vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na obdobie vašej návštevy („dočasné súbory cookie“) alebo na dlhšie obdobie („trvalé súbory cookie“). Keď navštívite stránky tejto webovej lokality, náš systém – alebo iná webová lokalita, ktorá rozpozná tento súbor cookie – dokáže tento súbor cookie vyhľadať. To umožňuje odlíšiť vaše zariadenie od iných zariadení, keď navštívite našu webovú lokalitu.

Presnejšie povedané, tieto súbory cookie alebo podobné technológie umožňujú uchovať vaše používateľské predvoľby alebo poverenia počas trvania vašej návštevy, prípadne do vašej nasledujúcej návštevy, či napríklad poskytovať funkciu nákupného košíka alebo iné aplikačné funkcie na rôznych stránkach našej webovej lokality. Okrem toho využívame špecifické súbory cookie na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú lokalitu, napr. ktoré stránky návštevníci navštívili a ako dlho návštevy trvali. Na tento účel sa môžu vytvárať pseudonymizované používateľské profily.

Súbory cookie používame na webovej lokalite brose.com ako súčasť týchto úkonov spracúvania:

4.1 Technicky vyžadované súbory cookie

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  CDN od spoločnosti Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, 85748 Garching, Nemecko) používame na základné funkcie našej webovej lokality a poskytovateľa služieb Brightcove, Inc. (290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA) na prenos videí. Údaje o používaní sa automaticky zhromažďujú na serveroch spoločností Akamai a Brightcove na účely poskytovania, zrýchľovania a ochrany webového obsahu spoločnosti Brose.

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie údajov a nevyhnutné uchovávanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naše oprávnené záujmy súvisia s plynulým a rýchlym zobrazovaním nášho webového obsahu na webovej lokalite brose.com, a tým slúžia našim obchodným záujmom na prevádzkovanie webovej lokality na všeobecné informačné a komunikačné účely, ako aj na prezentáciu našej spoločnosti.

 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o používaní sa zdieľajú so spoločnosťami Akamai a Brightcove, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene. Spoločnosť Brose nemá možnosť analyzovať tieto údaje.

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Vaše údaje o používaní sú uchovávané súbormi cookie spoločností Akamai a Brightcove len počas trvania vašej návštevy na webovej lokalite a následne sa automaticky vymažú (ďalej len „dočasné súbory cookie“).

 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Webovú lokalitu nie je možné používať bez spracúvania vašich údajov o používaní.

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Akamai nájdete tu. Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Brightcove nájdete tu .

4.2. Webová analýza pomocou služby etracker

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Používame službu „etracker“, ktorá umožňuje realizovať analýzu prenosu údajov pre našu webovú lokalitu (analýza webovej lokality). To nám pomáha neustále zlepšovať informácie a dizajn našej webovej lokality. Službu etracker využívame na rôzne účely, ako je analýza toho, ktoré sekcie a podstránky našej webovej lokality návštevníci navštívili – a ako často a na ako dlho – a odkiaľ k nám prichádzajú naši používatelia (iné webové lokality).

  Spoločnosť etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko) spracúva rôzne údaje o používaní na tento účel a prideľuje im anonymný identifikátor. Okrem toho sa môžu spracúvať určité informácie prevádzkovateľa webovej lokality, z ktorej ste k nám prišli (najmä adresa URL predchádzajúcej stránky, príslušný vyhľadávač, príslušné vyhľadávané pojmy). Tieto údaje o používaní slúžia na vytváranie nepersonalizovaných zostáv o používaní našej webovej lokality.

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie údajov a nevyhnutné uchovávanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o používaní sa zdieľajú so spoločnosťou etracker GmbH, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene. Možnosti analýzy v zásade využíva iba interne naše IT a marketingové oddelenie.

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Pozri tabuľku ďalej.

 • Aké mám práva?
  Kedykoľvek v budúcnosti môžete odmietnuť (podľa oddielu 15 ods. 3 TMG alebo článku 21 ods. 1 DSGVO) spracúvanie údajov a používanie súborov cookie, prípadne odvolať svoj súhlas (podľa článku 7 ods. 3 GDPR) takto: Pozri oddiel 7.

Súbory cookie služby etracker

Názov, typ, účel, vymazanie

 • etcamp/etcampi, trvalý, alokácia kampane (externá/interná). Vytvára sa v prípade kontaktu v rámci kampane, 30 – 180 dní
 • etrp_STATID, relácia, odporúčania značiek. Vytvára sa iba vtedy, keď sa použijú odporúčania kampane, aktuálna relácia
 • cntcookie, trvalý, vylúčenie z počtu, 4 roky po poslednej návšteve
 • et_id, trvalý, kontrola kampane identifikácie návštevníka, 2 roky po poslednej návšteve
 • _et_coid, trvalý, kontrola kampane identifikácie súboru cookie, 2 roky po poslednej návšteve
 • _vv, trvalý, uchováva stav pozvánky funkcie Visitor Voice (Hlas návštevníka). Umiestňuje sa iba v prípade použitia funkcie Visitor Voice (Hlas návštevníka), 30 minút až 30 dní
 • _vmu, trvalý, uchováva stav záznamu funkcie Visitor Motion (Pohyb zákazníka). Umiestňuje sa iba v prípade použitia funkcie Visitor Motion (Pohyb zákazníka), 30 dní
 • _vms, trvalý, uchováva stav relácie funkcie Visitor Motion (Pohyb zákazníka). Umiestňuje sa iba v prípade použitia funkcie Visitor Voice (Hlas návštevníka), aktuálna relácia 30 dní
 • et_overlay, relácia, uchováva nastavenia vrstiev, dĺžku trvania relácie, aktuálna relácia
 • onpageConfiguration.SID, relácia, identifikácia pre nástroj onpageconfigurator, aktuálna relácia
 • et_ocookie, relácia, uchováva reláciu pre vrstvu, aktuálna relácia
 • Alfanumerický (32 znakov), relácia, uchováva ID relácie tak, aby reláciu nebolo možné zobraziť v inom prehliadači, aktuálna relácia

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou etracker nájdete tu .

4.3. Použitie nástroja Dynamic Yield

Prepojenie na odhlásenie

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Odporúčací nástroj Dynamic Yield (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglicko RG7 1NT) sa používa na optimalizáciu našej webovej lokality v tom zmysle, aby sa z vašej návštevy stala personalizovaná skúsenosť s odporúčaniami a obsahom špeciálne prispôsobeným vašim preferenciám. Na to používame obsah stránky, ku ktorému ste v minulosti pristupovali, aby sme vám odporučili podobné alebo tematicky súvisiace produkty, prípadne iný obsah, ktorý by mohol byť pre vás relevantný.

  Nástroj Dynamic Yield na tento účel spracúva rôzne údaje o používaní. Súbory cookie sa používajú výlučne na uchovávanie pseudonymizovaných informácií pod náhodne vygenerovaným ID (pseudonym). Vaše adresy IP sa v rámci tohto procesu ukladajú iba v anonymizovanej forme. To znamená, že nie je možné priradiť údaje žiadnemu konkrétnemu používateľovi a že neskôr ich nie je možné obnoviť/opakovane uložiť.

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie údajov a nevyhnutné uchovávanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o používaní sa zdieľajú s nástrojom Dynamic Yield, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene. Možnosti analýzy v zásade využíva iba interne naše IT a marketingové oddelenie.

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Pozri tabuľku ďalej.

 • Aké mám práva?
  Kedykoľvek v budúcnosti môžete odmietnuť (podľa oddielu 15 ods. 3 TMG alebo článku 21 ods. 1 DSGVO) spracúvanie údajov a používanie súborov cookie, prípadne odvolať svoj súhlas (podľa článku 7 ods. 3 GDPR) takto: Pozri oddiel 7.

Súbory cookie nástroja Dynamic Yield

Osobné identifikátory

Názov, typ, účel, vymazanie

 • DYID, trvalý, jedinečný anonymný identifikátor nástroja Dynamic Yield, 2 roky
 • _dyid, trvalý, jedinečný anonymný identifikátor nástroja Dynamic Yield, 30 dní
 • __cfduid, trvalý, slúži na identifikáciu jednotlivých klientov za zdieľanou adresou IP a aplikuje bezpečnostné nastavenia pre konkrétneho klienta, 1 rok
 • DYSES, relácia, identifikátor relácie nástroja Dynamic Yield, aktuálna relácia

Experimentovanie

Názov, typ, účel, vymazanie

 • _dy_ses_load_seq, trvalý, interný stav pri experimentovaní na detekciu relácií prehliadača, 30 dní
 • _dy_soct, trvalý, udáva, kedy naposledy došlo k akcii, používa sa pre nastavenia frekvencie (raz za deň atď.), 1 rok
 • _dy_csc, trvalý, sleduje udalosti pre stav „Uplynutý čas“
 • _dyexps/_dy_att_exps, trvalý, uchováva stav výberov a priradení experimentov
 • _dy_c_exps/_dy_c_att_exps, trvalý, uchováva stav výberov trvalých experimentov (staršie, prázdna položka u väčšiny zákazníkov), 30 dní
 • _dy_device, trvalý, plní funkciu vyrovnávacej pamäte na uchovávanie hrubých údajov o zariadení (značka a tablet alebo smartfón)
 • _dyprd, trvalý, starší kľúč pre variácie vrátené na základe predpovedí. Používajú len veľkí vydavatelia
 • _dyprdobj, trvalý, uchováva variácie vrátené na základe predpovedí. Používajú len veľkí vydavatelia

Mechanika

Názov, typ, účel, vymazanie

 • _dy_csc_ses, relácia, prázdny súbor cookie relácie na rozpoznanie zatvorenia prehliadača, aktuálna relácia
 • _dy_toffset, trvalý, overenie nepresnosti hodín klienta (pre počítače, ktoré nesynchronizujú čas cez internet – zaznamenané vo veľkej miere vo východnej Európe), 30 dní
 • _dyus_, trvalý, základné údaje o používaní, 30 dní
 • _dyrc, akcie na angažovanie používateľa, ktoré ešte nie sú overené, budú sa odosielať úspešne na server z predchádzajúceho zobrazenia stránky. Mal by uvádzať, či by sa mal vykonať ďalší pokus o odoslanie, vyčistí sa pri ďalšom zobrazení stránky
 • _dyfs, relácia, udáva prvú reláciu, aktuálna relácia
 • _dybatch, akcie na angažovanie používateľa, ktoré ešte nie sú overené, budú sa odosielať úspešne na server z predchádzajúceho zobrazenia stránky. Mal by uvádzať, či by sa mal vykonať ďalší pokus o odoslanie, vyčistí sa pri ďalšom zobrazení stránky
 • _dycmc, trvalý, pomáha pri označení používateľov nástroja na odstraňovanie súborov cookie, 30 dní

Segmentácia

Názov, typ, účel, vymazanie

 • _dy_df_geo, trvalý, pre človeka zrozumiteľný tvar krajiny/štátu/mesta, 30 dní
 • _dy_geo, trvalý, pre človeka zrozumiteľný tvar krajiny/kontinentu/oblasti/mesta, 30 dní
 • _dy_svar_, trvalý, hodnoty premenných lokality vo vyrovnávacej pamäti, 30 dní
 • _dyaud_sess, trvalý, používateľský stav systému posudzovania v reálnom čase (orientovaný na reláciu), 30 dní
 • _dyuss_, relácia, základné údaje o používaní (orientované na reláciu), aktuálna relácia
 • _dynuss_, relácia, základné údaje o používaní (orientované na reláciu), aktuálna relácia
 • _dy_weather_, údaje predpovede počasia vo vyrovnávacej pamäti (v relevantnom prípade)
 • _dy_tsrc „zdroj prenosu“ vo vyrovnávacej pamäti
 • _dyaud_nchc, používateľský stav systému overovania v reálnom čase
 • _dyaud_page, nepoužívateľský stav overovania v reálnom čase
 • _dy_device, plní funkciu vyrovnávacej pamäte na uchovávanie hrubých údajov o zariadení (značka a tablet alebo smartfón)

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov nástrojom Dynamic Yield nájdete tu .

5. Integrované nástroje tretích strán

5.1 Mapy Google

 • Kto je prevádzkovateľom služby Mapy Google?
  Naša webová lokalita používa mapovú službu s názvom „Mapy Google“. V službe Mapy Google sme vyznačili umiestnenie sídiel skupiny Brose a túto mapu sme zaradili na našu webovú lokalitu v časti „Spoločnosť/lokality“. Prevádzkovateľ podľa zákonov o ochrane osobných údajov: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Nemáme prístup k údajom, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje v rozsahu tejto mapovej služby. Spoločnosť Google je výlučne zodpovedná za akékoľvek realizované spracúvanie údajov.

  Aby sme však boli čo najtransparentnejší, radi by sme vám poskytli niektoré informácie o tom, ako sa údaje spracúvajú v súvislosti so službou Mapy Google.

  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese policy.google.com/privacy .

 • Načo slúži služba Mapy Google?
  Sídlo skupiny Brose sme označili v službe Mapy Google a túto mapu sme umiestnili na našu webovú lokalitu v časti „Spoločnosť/lokality“ s cieľom umožniť návštevníkom čo najrýchlejšie nájsť naše lokality a zvýšiť atraktívnosť našej webovej lokality.

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti so službou Mapy Google sa uskutočňuje na základe oprávnených záujmov spoločnosti Brose podľa článku 6 ods. 1 písm. f) európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším oprávneným záujmom je optimalizovať našu webovú lokalitu s cieľom podporiť naše podnikanie a umožniť používateľom rýchlo nájsť lokality skupiny Brose. Viac informácií o právnom základe na spracúvanie vašich osobných údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, ako prevádzkovateľa, na adrese policy.google.com/privacy .

 • Ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Ak však vaše osobné údaje nebude možné spracúvať, nebudete môcť používať našu webovú lokalitu brose.com ani službu Mapy Google integrovanú na našej webovej lokalite.

 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Nemáme prístup k vašim osobným údajom v súvislosti so službou Mapy Google ani nesprístupňujeme žiadne informácie tretím stranám. Ďalšie informácie o tom, ako môže spoločnosť Google ako prevádzkovateľ zdieľať vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese policies.google.com/privacy.

 • Prenášajú sa vaše údaje do nejakej tretej krajiny alebo sprístupňujú sa nejakej medzinárodnej organizácii?
  Osobné údaje, ktoré zdieľate v súvislosti so službami Mapy Google, nebudeme prenášať do tretích krajín ani sprístupňovať medzinárodným organizáciám. Ak sa služba Mapy Google pripája k serverom spoločnosti Google v pozícii prevádzkovateľa a v rámci tohto procesu dochádza k prenosu vašich osobných údajov, ďalšie informácie v tejto súvislosti sú k dispozícii vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese policies.google.com/privacy.

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  V súvislosti so službou Mapy Google neuchovávame žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o tom, ako môže spoločnosť Google ako prevádzkovateľ uchovávať vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese policies.google.com/privacy.

5.2 Google Tag Manager

 • Nástroj Google Tag Manager nám umožňuje spravovať značky webovej lokality prostredníctvom jedného rozhrania. Samotný nástroj Tag Manager, ktorý sám osebe používa značky, však funguje bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Vaša adresa IP sa do spoločnosti Google prenáša iba v anonymizovanej podobe.

 • Nástroj Tag Manager iba aktivuje iné značky, ktoré môžu za určitých okolností zhromažďovať vlastné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o príslušných tretích stranách (eTracker). Google Tag Manager však tieto údaje nepoužíva. Ak ste vo svojich nastaveniach alebo inými prostriedkami zakázali súbory cookie, vaša voľba sa bude dodržiavať pri všetkých sledovacích značkách, ktoré boli nastavené nástrojom Google Tag Manager, t. j. tento nástroj nemodifikuje nastavenia súborov cookie.

 • Spoločnosť Google vás môže požiadať o povolenie zdieľať produktové údaje (napr. informácie o vašom účte) s inými produktmi Google, aby ste umožnili určité funkcie, napr. aby sa uľahčilo pridávanie nových značiek na sledovanie konverzie pre službu AdWords. Vývojári spoločnosti Google okrem toho z času na čas preverujú údaje týkajúce sa používania produktov s cieľom precíznejšie optimalizovať produkt. Spoločnosť Google však bez vášho súhlasu nikdy nezdieľa údaje tohto druhu s inými produktmi Google.

6. Portál pre uchádzačov

 • Kto znáša zodpovednosť?
  Ponúkame vám možnosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v našej spoločnosti prostredníctvom portálu pre uchádzačov na našej webovej lokalite.

  Okrem spoločnosti Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Nemecko, ktorá ako prvá dostáva všetky žiadosti, za spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedá príslušná spoločnosť skupiny Brose, ktorá je zodpovedná za vašu žiadosť.

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  S osobnými údajmi, ako sú vaše meno, kontaktné údaje, vzdelanie, údaje o odbornej príprave a pracovné skúsenosti (ďalej len „údaje o uchádzačovi“), ktoré nám poskytnete ako súčasť vašej žiadosti, sa zaobchádza dôverne, uchovávajú sa elektronicky a používajú sa výlučne na účely spracovania žiadosti a v prípade potreby na následný vznik pracovnoprávneho vzťahu.

  Spracúvané údaje potrebujeme ako súčasť náborového procesu, aby potenciálne mohlo dôjsť k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a bolo možné rozhodnúť o tom, či budete prijatí do zamestnania. Tieto osobné údaje spracúvame, aby sme posúdili, či ste vhodným kandidátom na príslušnú pozíciu, na účely spracovania vašej žiadosti a aby sme vás mohli kontaktovať.

  Prostredníctvom samostatného vyhlásenia môžete vysloviť súhlas s tým, aby ste boli zaradení do nášho súboru uchádzačov, pokiaľ by vaša žiadosť nebola akceptovaná v rámci prebiehajúceho náborového procesu. To nám umožňuje vás opätovne kontaktovať v prípade, ak by boli vypísané pracovné ponuky zodpovedajúce vášmu profilu.

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie vašich osobných údajov v rámci procesu podávania žiadostí sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy alebo plnenie zmluvy) a všetkých relevantných vnútroštátnych zásad o ochrane údajov zamestnancov (napr. oddiel 26 ods. 1 veta 1 BDSG v Nemecku).

  Akékoľvek ďalšie uchovávanie vašich údajov v súbore uchádzačov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje alebo je to potrebné na uzavretie zmluvy a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Upozornenie: V rámci procesu podávania žiadostí nie ste povinní poskytnúť svoje údaje. Proces podávania žiadostí však nie je možné realizovať ani nie je možné nadviazať pracovnoprávny vzťah bez spracúvania vašich údajov, a preto vaša žiadosť, bohužiaľ, nemôže byť posúdená bez toho, aby ste poskytli svoje údaje.

  Neposkytnutie súhlasu so zaradením do nášho súboru uchádzačov nebude mať žiadny negatívny vplyv na priebeh príslušného náborového procesu. Nebudeme vás však môcť kontaktovať pri iných pracovných ponukách.

 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje v rámci podnikovej skupiny Brose zdieľame so spoločnosťou alebo oddelením zodpovedným za vašu žiadosť v rámci spoločnosti.

  Využívame aj služby zmluvných sprostredkovateľov. Vaše údaje sa im poskytnú v prísnom súlade s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a požiadavkami GDPR. Nami poverení zmluvní sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať údaje len pre nás, a nie na svoje vlastné účely. V takýchto prípadoch za spracúvanie údajov naďalej zodpovedá spoločnosť Brose.

 • Prenášajú sa vaše údaje do nejakej tretej krajiny alebo sprístupňujú sa nejakej medzinárodnej organizácii?
  Údaje sa môžu zdieľať s treťou krajinou mimo EÚ v závislosti od toho, ktorá spoločnosť v rámci skupiny Brose je zodpovedná za vašu žiadosť. V tomto prípade zaručujeme prijatie primeraných opatrení na ochranu vašich osobných údajov, najmä prostredníctvom formulácie štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 1 písm. c) GDPR.

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Vaše osobné údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na proces podávania žiadostí (napr. ak sa vaša žiadosť zamietne alebo ak sa prijme zamietavé rozhodnutie). Vyššie uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak zákonné ustanovenia bránia vymazaniu alebo ak je potrebné ďalšie uchovávanie na dôkazné účely. Napríklad osobné údaje sa môžu uchovávať na dôkazné účely počas obdobia, v ktorom je možné si uplatňovať právne nároky voči našej spoločnosti (napr. tie, ktoré sa týkajú všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní v Nemecku (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

  Ak súhlasíte so zaradením vašej žiadosti do nášho súboru uchádzačov, vaša žiadosť sa bude uchovávať maximálne 48 mesiacov. Vaše údaje sa po tomto období automaticky vymažú. Nižšie uvedené kontaktné údaje (pozri oddiel 8) môžete použiť na kontaktovanie našej zodpovednej osoby kedykoľvek pred uplynutím tejto 48-mesačnej lehoty a požiadať o vymazanie vašich údajov zo súboru uchádzačov. Údaje sa okamžite vymažú. Ak vaša žiadosť povedie k uzavretiu zmluvy, vaše údaje sa budú uchovávať a používať na účely bežných organizačných a administratívnych procesov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7. Bezpečnosť údajov

Našu webovú lokalitu a ďalšie systémy chránime najmodernejšími technickými a organizačnými opatreniami, aby sme zabránili strate a zničeniu vašich údajov, prístupu k nim, ich úprave alebo šíreniu neoprávnenými osobami. Pri odosielaní osobných údajov využívame šifrovaciu technológiu na zabezpečenie mimoriadne vysokého stupňa dôvernosti. Naše servery používajú rôzne bezpečnostné mechanizmy a prístupové procesy, ktoré sťažujú neoprávnený prístup. Po skončení komunikácie so spoločnosťou Brose by ste mali udržiavať svoje prístupové údaje v tajnosti a zatvoriť okno prehliadača. Tým sa zabezpečí, že nikto okrem vás nebude mať prístup k vašim osobným údajom, ak zdieľate svoj počítač s inými ľuďmi.

8. Vaše práva

Ak naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, v rámci príslušného právneho rámca máte tieto práva:

 • právo na prístup, najmä na získanie informácií od prevádzkovateľa vo vzťahu k osobným údajom, ich uchovávaniu a spôsobu spracúvania (článok 15 GDPR),
 • právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie, napr. neoprávnene spracúvaných alebo už nepotrebných údajov (článok 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajovza predpokladu, že sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, prípadne prostredníctvom automatizovaného procesu (článok 20 GDPR) a
 • právo namietať proti spracúvaniu, najmä ak sa uskutočňuje na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 21 GDPR).

Ak je spracúvanie založené na súhlase, ktorý ste poskytli (článok 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred samotným odvolaním súhlasu.

Okrem toho máte možnosť podať sťažnosť

 • našej zodpovednej osobe Thomasovi Grimmovi, Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Nemecko, e-mail: datenschutz@brose.com a
 • na príslušných regulačných orgánoch. Pre Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Nemecko, je to orgán Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, Nemecko, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

Naše pôsobenie na sociálnych sieťach

Spracúvanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Spoločnosť Brose má vytvorené verejne prístupné profily na sociálnych sieťach. Sociálne siete, ktoré používame, sú uvedené ďalej.

Sociálne siete ako Facebook alebo Twitter atď. môžu vo všeobecnosti komplexne analyzovať vaše používateľské správanie, keď navštevujete ich webovú lokalitu, prípadne webovú lokalitu s integrovaným obsahom sociálnych médií (napr. tlačidlá „páči sa mi“ alebo reklamné bannery). Keď navštevujete naše stránky na sociálnych sieťach, aktivujú sa rôzne operácie spracúvania údajov. Konkrétne:

Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti a navštívite našu lokalitu na sociálnej sieti, prevádzkovateľ portálu sociálnej siete môže túto návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Vaše osobné údaje sa však môžu získavať aj v prípade, ak nie ste prihlásení. Vaše osobné údaje sa môžu získavať dokonca aj v prípade, že nemáte účet na príslušnom portáli sociálnej siete. V tomto prípade sa údaje zhromažďujú napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, alebo zaznamenaním vašej adresy IP.

Pomocou takto získaných údajov môžu prevádzkovatelia sociálnych sietí vytvárať používateľské profily, v ktorých sú uložené vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom je možné zobraziť reklamu súvisiacu so záujmami v rámci príslušnej prítomnosti na sociálnych sieťach aj mimo nej. Ak máte účet na sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobraziť na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásení, alebo tam, kde ste sa už prihlásili.

Upozorňujeme, že nedokážeme vysledovať všetky kroky spracúvania na sociálnych sieťach. V závislosti od poskytovateľa môžu preto prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vykonávať ďalšie operácie spracúvania. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a zásadách ochrany údajov príslušnej sociálnej siete.

Právny základ

Naše stránky na sociálnych sieťach nám majú zabezpečovať čo najširšiu pôsobnosť na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Analytické procesy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť založené na rôznych právnych základoch, ktoré určujú prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Zodpovedný subjekt a uplatňovanie práv

Ak navštívite niektorú z našich stránok na sociálnych sieťach (napr. Facebook), spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovedáme za operácie spracúvania údajov, ktoré sa aktivovali počas tejto návštevy. Svoje práva (na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a podanie sťažnosti) si môžete uplatniť v zásade voči nám, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete (napr. voči Facebooku).

Upozorňujeme, že napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych médií nedokážeme v plnom rozsahu ovplyvniť operácie spracúvania údajov na portáloch sociálnych médií. Naše možnosti závisia do veľkej miery od korporátnej politiky príslušného poskytovateľa.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese datenschutz@brose.com

Čas uchovávania

Údaje zhromaždené priamo nami prostredníctvom našich stránok na sociálnych sieťach budú vymazané z našich systémov hneď ako pominie účel ich uchovávania, požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas na uchovávanie alebo pominie účel uchovávania údajov. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení, až kým ich nevymažete. Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nezmenené.

Nemáme žiadny vplyv na lehotu uchovávania vašich údajov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia sociálnych sietí na vlastné účely. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte priamo prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. vo vyhlásení o ochrane údajov, pozri ďalej).

Podrobné informácie o sociálnych sieťach

 • Facebook

  Máme vytvorený profil na Facebooku. Poskytovateľom je spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.

  Prostredníctvom dokumentu Dodatok prevádzkovateľa sme sa dohodli so spoločnosťou Facebook na zdieľaní zodpovednosti za spracúvanie údajov (spoločné prevádzkovanie). Táto zmluva špecifikuje operácie spracúvania údajov, za ktoré sme my alebo Facebook zodpovední, keď navštevujete našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Túto zmluvu si môžete pozrieť na tomto prepojení: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • Nastavenia reklamy si môžete prispôsobiť nezávisle vo svojom používateľskom účte.
  Stačí kliknúť na toto prepojenie a prihlásiť sa:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:
  https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Twitter

  Využívame službu krátkych správ Twitter. Poskytovateľom je spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Spoločnosť Twitter je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

  Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri si môžete prispôsobiť sami vo svojom používateľskom účte. Kliknite na toto prepojenie a prihláste sa:
  https://twitter.com/personalization

  Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na Twitteri:
  https://twitter.com/en/privacy
 • Instagram

  Máme vytvorený profil na Instagrame. Poskytovateľom je spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • XING

  Máme vytvorený profil v rámci služby XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • LinkedIn

  Máme vytvorený profil na sociálnej sieti LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. LinkedIn používa reklamné súbory cookie.
  Ak chcete deaktivovať reklamné súbory cookie služby LinkedIn, použite toto prepojenie:
  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • YouTube

  Máme vytvorený profil v rámci služby YouTube. Poskytovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

  Informácie o tom, ako spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • kununu

  Máme vytvorený profil v rámci služby kununu. Poskytovateľom je spoločnosť kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Viedeň, Rakúsko. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Reklamný tovar

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov pri predaji reklamného tovaru

Nasledujúcim vyhlásením si chceme splniť povinnosť poskytovať informácie podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je spoločnosť Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Nemecko).

2. Účel spracúvania a právny základ

Vaše osobné údaje (meno, kontaktné údaje, údaje objednávky) spracúvame na účely predaja a vybavovania zásielok reklamného tovaru (napr. kalendáre s motívom motocyklových pretekov). Právnym základom v zmysle GDPR na spracúvanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Poskytovanie údajov a obdobie uchovávania

Vaše osobné údaje sa poskytujú oddeleniam prevádzkovateľa, ktoré ich potrebujú na splnenie vyššie uvedených účelov. Vaše osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Vaše osobné údaje sa vymažú hneď ako prestanú byť potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa získali. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú ako súčasť predaja a vybavovania zásielok reklamného tovaru (ako sú kalendáre s motívom motocyklových pretekov), vymažú sa, keď všetky nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budú premlčané a nebudú stanovené žiadne zákonné lehoty uchovávania, ktoré by tomu bránili.

4. Vaše práva

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte právo na:

- informácie, najmä o údajoch uchovávaných u prevádzkovateľa a o účeloch, na ktoré sa spracúvajú (článok 15 GDPR),

- opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR),

- vymazanie napríklad údajov, ktoré boli nezákonne spracúvané alebo už nie sú potrebné (článok 17 GDPR),

- obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),

- prenosnosť údajov, ak je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo sa vykonáva na účely plnenia zmluvy, prípadne uplatňovaním metód automatizovaného spracúvania (článok 20 GDPR).

5. Kontaktná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti Brose, ochotne vám na ne odpovieme. Ak chcete podať sťažnosť alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu na e-mailovej adrese datenschutz@brose.com.

Ak sa domnievate, že spoločnosť Brose vaše pochybnosti alebo sťažnosti nerieši dostatočne, máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu.