Táto externá stránka nie je dostupná v prezentačnom režime

navrchol
Menu

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 23. júna 2022

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o našu webovú lokalitu. Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a v rámci svojich online aktivít venujeme tomuto aspektu zvýšenú pozornosť. Spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Brose sa uskutočňuje v súlade so zákonnými požiadavkami a v prípade potreby na základe vášho súhlasu. Najdôležitejším právnym základom na tieto účely je európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) . Dodržiavame aj všetky ostatné platné právne predpisy o ochrane údajov, najmä spolkový zákon o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) a zákon o online mediálnych službách (Telemediengesetz, TMG).

V nasledujúcom texte vás chceme podrobne informovať o príslušných právnych požiadavkách, najmä požiadavkách GDPR, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej lokality.

1. Prevádzkovateľ

Nachádzate sa na webovej lokalite „brose.com“. Spoločnosť Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (ďalej len „spoločnosť Brose“) je zodpovedná (ďalej len „prevádzkovateľ“) za spracúvanie údajov spojených s vaším používaním uvedenej webovej lokality.

2. Návšteva stránok na webovej lokalite brose.com

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Keď navštívite našu webovú lokalitu, váš prehliadač kontaktuje náš webový server, aby sa mohli načítať stránky, ktoré chcete navštíviť. Využívanie tejto funkcie vo všeobecnosti nie je podmienené vašou registráciou ani identifikáciou. Náš server však na alokáciu požiadaviek a odpovedí používa vašu adresu IP, ktorá by sa potenciálne mohla použiť na vašu identifikáciu.

  Obzvlášť osobné údaje, ako je vaša adresa IP, sa prenášajú na náš webový server ako súčasť volania HTTP/S. Tieto údaje o pripojení spracúva náš webový server s cieľom povoliť prístup na webovú lokalitu. V niektorých prípadoch sa môžu spracúvať aj údaje formulárov obsahujúce informácie, ktoré ste zadali.

  Okrem toho sa príslušné volania HTTP/S zaznamenávajú do súboru denníka. Tento súbor používame na riešenie technických problémov, ako aj na blokovanie a riešenie útokov na naše systémy. Uložené súbory denníkov využívame aj na vytváranie zostáv, na základe ktorých optimalizujeme svoje webové lokality. Samotná analýza je vždy anonymná, t. j. realizuje sa prostredníctvom združovania údajov z volaní, a tak tieto údaje sa už nedajú použiť na identifikáciu osoby.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Právny základ akéhokoľvek spracúvania vašich údajov, ktoré sa uskutočňuje, závisí od konkrétneho účelu vašej návštevy:

  - Keď navštívite našu webovú lokalitu s cieľom iniciovať zmluvu alebo s nami nadviazať obchodný vzťah, právnym základom spracúvania vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy alebo plnenie zmluvy).
  - Vo všeobecnosti platí, že spracúvanie sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je prevádzkovať webovú lokalitu na všeobecné informačné a komunikačné účely, ako aj na prezentáciu našej spoločnosti.

  Spracúvanie súborov denníkov prebieha spravidla na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je chrániť naše závody a systémy pred útokmi a v prípade potreby podniknúť právne kroky proti útočníkom, ako aj pokračovať vo vývoji našich webových lokalít na komerčné účely.
 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Túto webovú lokalitu ani jej formuláre nie je možné používať bez spracúvania údajov o pripojení, resp. údajov formulárov.
 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Všeobecne platí, že spracúvanie je automatické. Naše IT oddelenie má prístup k súborom denníkov. Príslušné interné oddelenia používajú tieto súbory na uvedené účely a v prípade potreby sa údaje zasielajú aj externým príjemcom (najmä orgánom činným v trestnom konaní v prípade stíhania pôvodcov útokov).
 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Súbory denníkov sa uchovávajú 14 dní. Všetky ostatné údaje sa vymažú okamžite po vykonaní volania HTTP/S.

3. Kontaktný formulár, komunikácia e-mailom

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Na našej lokalite ponúkame možnosť kontaktovať nás e-mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade sa informácie, ktoré nám poskytnete, uchovávajú na účely spracúvania vašej kontaktnej požiadavky a aby sme vám mohli v prípade potreby položiť súvisiace otázky. Ak nás kontaktujete s určitou požiadavkou alebo aby sme sa vám ozvali späť, spracúvame aj vaše osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo a obsah komunikácie, aby mohlo dôjsť k výmene informácií medzi vami a našou spoločnosťou.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracúvanie vašich údajov v rámci komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za predpokladu, že výmena súvisí s iniciáciou alebo plnením zmluvy s vašou osobou.

  V ostatných prípadoch právny základ závisí od účelu výmeny. Vo väčšine prípadov sa bude uplatňovať článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem, obchodná korešpondencia alebo napríklad odpoveď na požiadavky týkajúce sa ochrany údajov).
 • Ste povinní poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete, že ich neposkytnete?
  Nie ste povinní poskytovať svoje údaje. Komunikácia e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára však nie je bez spracúvania vašich osobných údajov možná.
 • Poskytujú sa niekomu vaše údaje? Alebo kto sa zúčastňuje na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje zdieľame iba interne s oddelením, ktoré je zodpovedné za vašu žiadosť. V niektorých prípadoch môže byť postúpené aj inej spoločnosti skupiny Brose.

  Za účelom poskytovania formulárov na našej webovej stránke a zabezpečenia hladkého priebehu využívame služby spoločnosti Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT. Využívanie služieb Zoho upravuje zmluva o spracovaní objednávky podľa čl. 28 DSGVO.
 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
  Vaše osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na výmenu informácií s vašou osobou. V niektorých prípadoch sa údaje môžu uchovávať dlhšie na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR vzhľadom na príslušné zákonné lehoty uchovávania údajov (najmä v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi obchodné vzťahy, dane a výnosy z podnikania). V prípade obchodnej korešpondencie je to zvyčajne šesť až desať rokov po skončení roka, v ktorom sa obchodná korešpondencia prijala.

Pre viac informácií o ochrane údajov a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú zo strany ZOHO, kliknite prosím sem .

4. Súbory cookie

Ako takmer každá iná webová lokalita používame súbory cookie a podobné technológie. Súbor cookie je malý textový súbor pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý sa ukladá do vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré sa pri návšteve tejto webovej lokality uložia do vášho počítača alebo mobilného zariadenia na dobu trvania vašej návštevy ("súbory cookie relácie") alebo na dlhšie obdobie ("trvalé súbory cookie"). Keď navštívite stránky na tejto webovej lokalite, náš systém - alebo iná webová lokalita, ktorá tento súbor cookie rozpozná - sa môže na tento súbor cookie opýtať. To umožňuje rozlíšiť vaše zariadenie od iných zariadení pri návšteve našej webovej stránky.

Konkrétne tieto súbory cookie alebo podobné technológie umožňujú uložiť vaše používateľské nastavenia alebo poverenia na dobu trvania vašej návštevy alebo do vašej ďalšej návštevy alebo napríklad ponúknuť vám nákupný košík alebo funkcie aplikácie na viacerých stránkach našej webovej lokality. Okrem toho používame špecifické súbory cookie na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú lokalitu, napr. ktoré stránky boli navštívené a aká bola dĺžka návštev. Na tento účel môžu byť vytvorené pseudonymizované profily používateľov.

Súbory cookie používame na vašej webovej lokalite brose.com v rámci nasledujúcich operácií spracovania:

Nastavenia súborov cookie

Môžete získať prístup k:

Nastavenia súborov cookie

Za predpokladu vášho súhlasu

Voliteľné súbory cookie používame len s vaším predchádzajúcim súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Ak našu webovú lokalitu navštívite prvýkrát, na našej webovej lokalite sa zobrazí banner so žiadosťou o váš súhlas s používaním voliteľných súborov cookie. Ak s tým súhlasíte, uložíme do vášho počítača súbor cookie a banner sa po dobu platnosti súboru cookie už nezobrazí. Potom, alebo ak tento súbor cookie predtým aktívne vymažete, sa pri ďalšej návšteve našej webovej lokality opäť zobrazí banner s cieľom získať váš súhlas.

Svojím súhlasom zároveň súhlasíte s automatickým prenosom údajov do tretích krajín. Tieto tretie krajiny môžu byť krajiny, v ktorých neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov, čo napríklad znamená, že vaše práva na spracovanie údajov už nie sú vymáhateľné.

Ako zabrániť používaniu súborov cookie?

Samozrejme, našu webovú stránku môžete používať aj bez súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek nakonfigurovať v nastaveniach svojho prehliadača alebo ich úplne zakázať. Môže to však viesť k obmedzeniu funkcií alebo používateľskej prívetivosti našej ponuky.

V súlade s § 15 ods. 3 nemeckého zákona o telemédiách (TMG) alebo článkom 21 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov (DSGVO) môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou vzniesť námietku proti spracovaniu údajov a používaniu súborov cookie alebo odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO.

4.1 Technicky požadované súbory cookie

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?

  Ako poskytovateľa základných funkcií našej webovej stránky používame Amazon Web Services (Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109) a ako poskytovateľa služieb používame spoločnosť Haufe-Lexware Service GmbH & Co. KG (Frauenhoferstr. 5, 82152 Planegg, Nemecko) pre náš portál pre žiadateľov.
  Na účely doručovania, zrýchľovania, títo poskytovatelia používajú technicky nevyhnutné súbory cookie. Tie obsahujú anonymné/pseudonymné údaje o relácii.
  Na uloženie vašich nastavení súborov cookie nastavujeme súbor cookie "_2BCookieSettings".
  Je to potrebné na uchovanie vašich nastavení súborov cookie pre ďalšiu návštevu.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracovanie údajov a požadované ukladanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naše oprávnené záujmy súvisia s plynulým a zrýchleným zobrazovaním nášho webového obsahu na stránke brose.com a slúžia tak našim obchodným záujmom prevádzkovať webovú stránku na všeobecné informačné a komunikačné účely, ako aj na prezentáciu našej spoločnosti.

  Vaše nastavenia súborov cookie sa ukladajú za účelom získania zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. c DSGVO.
 • Sú vaše údaje s niekým zdieľané? Alebo kto sa podieľa na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o relácii sa odovzdávajú spoločnostiam Amazon a Haufe-Lexware, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Vaše údaje o relácii sú uložené v súboroch cookie spoločností Amazon a Haufe-Lexware len počas vašej návštevy webovej stránky a potom sa automaticky vymažú (tzv. súbory cookie relácie).
 • Existuje povinnosť poskytnúť vaše údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť?
  Používanie webovej stránky nie je možné bez spracovania týchto údajov relácie.

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Amazon nájdete tu .

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Haufe-Lexware je k dispozícii tu .

4.2. Komfortné súbory cookie

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Komfortné súbory cookie umožňujú webovej lokalite ukladať informácie, ktoré menia správanie alebo vzhľad webovej lokality, napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracovanie údajov a ukladanie súborov cookie, ktoré sú na to potrebné, sa zakladá na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Pozrite si tabuľku "Komfortné súbory cookie".

4.3. Pluginy-Cookies

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Súbory cookie nastavujeme na zistenie, či ste súhlasili s používaním pluginov tretích strán. V tomto prípade sa údaje od týchto poskytovateľov tretích strán načítajú priamo pri návšteve príslušnej stránky a údaje sa prenášajú týmto poskytovateľom tretích strán (napr. IP adresa). Prenos údajov sa môže uskutočniť aj do nebezpečných tretích krajín. Tu nemôžeme zaručiť zachovanie úrovne ochrany údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou EÚ.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracovanie údajov a ukladanie súborov cookie, ktoré sú na to potrebné, sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Pozrite si tabuľku "Pluginy-Cookies".

4.3.1 Plugin GoogleMaps

 • Kto je správcom služby Google Maps?
  Naša webová stránka používa mapovú službu s názvom "Mapy Google". V službe Google Maps sme označili miesta pôsobenia skupiny Brose a túto mapu sme vložili na našu webovú stránku v časti "Spoločnosť/miesta pôsobenia". Správca podľa zákonov o ochrane osobných údajov: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Nemáme prístup k údajom, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje v rámci tejto mapovej služby. Za akékoľvek spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje, je zodpovedná výlučne spoločnosť Google.

  Napriek tomu by sme vám v záujme čo najväčšej transparentnosti chceli poskytnúť niekoľko informácií o tom, ako sa údaje spracúvajú v súvislosti so službou Mapy Google.

  Viac informácií nájdete v prehlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na stránke policies.google.com/privacy.
 • Aký je účel služby Mapy Google?
  V službe Google Maps sme označili polohu skupiny Brose Group a túto mapu sme vložili na našu webovú stránku v časti "Company/Locations", aby sme návštevníkom umožnili rýchlo nájsť naše pobočky a aby bola naša webová stránka čo najatraktívnejšia.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Predtým, ako sa naša webová stránka spojí so službou GoogleMaps, získame váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas udelíte buď súhlasom s nastavením súboru cookie "dsgvo_googlemaps_confirmed", alebo kliknutím na vloženú mapu.
 • Existuje povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť?
  Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Ak však vaše osobné údaje nebude možné spracovať, nebudete môcť používať našu webovú lokalitu brose.com alebo službu Google Maps vloženú na našej webovej lokalite.
 • Sú vaše údaje s niekým zdieľané? Alebo kto sa podieľa na spracovaní mojich údajov
  V súvislosti so službou Google Maps nemáme žiadny prístup k vašim osobným údajom a neposkytujeme žiadne informácie tretím stranám. Viac informácií o tom, ako môže spoločnosť Google, správca, zdieľať vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na stránke policies.google.com/privacy.
 • Sú vaše údaje zdieľané s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou?
  Osobné údaje, ktoré zdieľate v súvislosti so službami Google Maps, neposielame tretej krajine ani medzinárodnej organizácii. Ak sa služba Mapy Google spája so servermi spoločnosti Google, ktorá je správcom, a vaše osobné údaje sa v tomto procese prenášajú, ďalšie informácie o tom sú k dispozícii vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na stránke policies.google.com/privacy.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  V súvislosti so službou Mapy Google neukladáme žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o tom, ako môže spoločnosť Google, správca, uchovávať vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na stránke policies.google.com/privacy.

4.3.2 Plugin Brightcove

 • Na aké účely spoločnosť Brightcove spracúva vaše údaje?
  Videá používame na prezentáciu našej spoločnosti a produktov. Tie sa na účely rýchleho doručenia ukladajú na serveroch spoločnosti Brightcove, Inc (290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA).
  Pri doručovaní videí spoločnosť Brightcove ukladá údaje o používaní (súbory denníka servera).
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Predtým, ako naša webová stránka kontaktuje spoločnosť Brightcove, získavame váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas udelíte buď súhlasom s nastavením súboru cookie "dsgvo_brightcove_confirmed", alebo kliknutím na vložené video.
 • Existuje povinnosť poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť?
  Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Bez spracovania vašich osobných údajov však nie je možné používať videá na stránke brose.com.
 • Sú vaše údaje s niekým zdieľané? Alebo kto sa podieľa na spracovaní mojich údajov?
  Vyššie uvedené údaje o používaní sa zdieľajú so spoločnosťou Brightcove na účely poskytovania videí.
 • Sú vaše údaje zdieľané s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou?
  Spoločnosť Brightcove je medzinárodná korporácia. Súhlasom s používaním služby Brightcove zároveň súhlasíte s prenosom svojich údajov o používaní do tretích krajín.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Údaje o používaní na serveroch spoločnosti Brightcove sa automaticky vymažú po 42 dňoch..

Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Brightcove v oblasti ochrany osobných údajov a spracúvaní vašich osobných údajov nájdete tu .

4.3.3 Plugin Facebook

 • Kto je poskytovateľom pre plugin Facebook?
  Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa spoločnosti Facebook sa však zhromaždené údaje prenášajú aj do USA a iných tretích krajín.
 • Na aký účel sa Facebook-Plugin používa?
  Tento doplnok používame na zobrazovanie obsahu zo služby Facebook v rámci našej webovej stránky.
  Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu .
 • Aké údaje sa zhromažďujú?
  Spoločnosť Brose nezhromažďuje prostredníctvom pluginu žiadne údaje. Prostredníctvom pluginu sa však vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak získava informácie o tom, že ste navštívili túto webovú lokalitu s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "To sa mi páči" na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky na svojom profile na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému kontu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook tu .
  Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla spájať vašu návštevu týchto webových stránok s vaším používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Predtým, ako naša webová stránka kontaktuje Facebook, získavame váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas udelíte buď súhlasom s nastavením súboru cookie "dsgvo_facebook_confirmed", alebo kliknutím na vložený doplnok.
 • Existuje povinnosť poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť?
  Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Bez spracovania vašich osobných údajov však nie je možné používať plugin Facebook na stránke brose.com.
 • Poskytujú sa vaše údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii?
  Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu a tu .
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Žiaľ, nemôžeme sa vyjadriť k tomu, ako dlho bude spoločnosť Facebook uchovávať vaše údaje zhromaždené prostredníctvom doplnku.

4.3.4 Plugin Twitter

 • Kto je poskytovateľom pre plugin Twitter?
  Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02AX07, Írsko.
 • Na aký účel slúži plugin Twitter-Plugin?
  Tento doplnok používame na zobrazovanie obsahu zo služby Twitter v rámci našej webovej stránky.
 • Aké údaje sa zhromažďujú?
  Spoločnosť Brose nezhromažďuje prostredníctvom tohto doplnku žiadne údaje. Plugin však umožňuje používať službu Twitter a funkciu "Re-Tweet". Tým sa navštevované webové stránky prepojia s vaším účtom na Twitteri a sprístupnia sa ostatným používateľom. Pri tomto procese sa údaje prenášajú aj na Twitter. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Twitter. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter tu .
  Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach účtu tu .
  Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter mohla spájať vašu návštevu tejto webovej stránky s vaším používateľským účtom na Twitteri, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Twitteri.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Predtým, ako naša webová stránka kontaktuje Twitter, získame váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas udelíte buď súhlasom s nastavením súboru cookie "dsgvo_twitter_confirmed", alebo kliknutím na vložený doplnok.
 • Existuje povinnosť poskytnúť svoje údaje a čo sa stane, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť?
  Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Bez spracovania vašich osobných údajov však nie je možné používať plugin Twitter na stránke brose.com.
 • Poskytujú sa vaše údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii?
  Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu .
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Žiaľ, nemôžeme sa vyjadriť k tomu, ako dlho bude Twitter uchovávať vaše údaje zozbierané prostredníctvom pluginu.

4.4 Statistics cookies

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  We use the “etracker” service, which enables data traffic analysis for our website (web analytics). To nám pomáha neustále zlepšovať informácie a dizajn našej webovej stránky. Službu etracker používame na rôzne účely, napríklad na analýzu toho, ktoré časti a podstránky našej webovej lokality boli navštívené - a ako často a ako dlho - a odkiaľ pochádzajú naši používatelia (z iných webových lokalít).

  Spoločnosť etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko) na tento účel spracúva rôzne údaje o používaní a priraďuje im anonymný identifikátor. Okrem toho sa môžu spracúvať určité informácie prevádzkovateľa webovej stránky, z ktorej ste k nám prišli (najmä adresa URL predchádzajúcej stránky, všetky súvisiace vyhľadávače, všetky súvisiace vyhľadávacie výrazy). Tieto údaje o používaní sa používajú na vytváranie nepersonalizovaných správ o používaní našej webovej stránky.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracovanie údajov a požadované ukladanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Sú vaše údaje s niekým zdieľané? Alebo kto sa podieľa na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o používaní sa zdieľajú so spoločnosťou etrackerGmbH, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene. Možnosti analýzy sa v zásade používajú len interne na našom IT a marketingovom oddelení.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Pozrite si tabuľku "Štatistické súbory cookie".

4.5. Marketingové súbory cookie

4.5.1 Používanie dynamického výnosu

 • Na aké účely spracúvame vaše údaje?
  Odporúčací nástroj spoločnosti Dynamic Yield (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anglicko RG7 1NT) sa používa na optimalizáciu našej webovej stránky, aby sa vaša návšteva zmenila na personalizovaný zážitok s odporúčaniami a obsahom špeciálne prispôsobeným vašim preferenciám. Na tento účel používame obsah stránky, ktorý ste predtým navštívili, na odporúčanie podobných alebo tematicky súvisiacich produktov alebo iného obsahu, ktorý by pre vás mohol byť relevantný.

  Dynamic Yield na tento účel spracúva rôzne údaje o používaní. Súbory cookie sa používajú výlučne na ukladanie pseudonymizovaných informácií pod náhodne vygenerovaným ID (pseudonymom). Vaše IP adresy sa v tomto procese ukladajú len v anonymizovanej podobe. To znamená, že tieto údaje nie je možné priradiť k žiadnemu konkrétnemu používateľovi a nie je možné ich neskôr (znovu) uložiť.
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
  Spracovanie údajov a požadované ukladanie súborov cookie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Sú vaše údaje s niekým zdieľané? Alebo kto sa podieľa na spracúvaní mojich údajov?
  Vaše údaje o používaní sa zdieľajú so spoločnosťou Dynamic Yield, kde sa automaticky spracúvajú v našom mene. Možnosti analýzy sa v zásade používajú len interne na našom IT a marketingovom oddelení.
 • Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
  Pozrite si tabuľku "Marketing-cookies".

Viac informácií o ochrane osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Dynamic Yield nájdete tu .

5. Portál pre uchádzačov

Ponúkame vám možnosť uchádzať sa o prácu v spoločnosti Brose na našej domovskej stránke.

Súbory cookie potrebné na poskytovanie portálu nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie. Okrem toho sú uvedené informácie týkajúce sa ukladania metadát a doby ich vymazania v súlade s vyššie uvedeným.

Informácie o tom, ako spoločnosť Brose spracúva údaje uchádzačov, nájdete tu.pdf .

6. Bezpečnosť údajov

Našu webovú lokalitu a ďalšie systémy chránime najmodernejšími technickými a organizačnými opatreniami, aby sme zabránili strate a zničeniu vašich údajov, prístupu k nim, ich úprave alebo šíreniu neoprávnenými osobami. Pri odosielaní osobných údajov využívame šifrovaciu technológiu na zabezpečenie mimoriadne vysokého stupňa dôvernosti. Naše servery používajú rôzne bezpečnostné mechanizmy a prístupové procesy, ktoré sťažujú neoprávnený prístup. Po skončení komunikácie so spoločnosťou Brose by ste mali udržiavať svoje prístupové údaje v tajnosti a zatvoriť okno prehliadača. Tým sa zabezpečí, že nikto okrem vás nebude mať prístup k vašim osobným údajom, ak zdieľate svoj počítač s inými ľuďmi.

7. Vaše práva

Ak naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, v rámci príslušného právneho rámca máte tieto práva:

 • právo na prístup, najmä na získanie informácií od prevádzkovateľa vo vzťahu k osobným údajom, ich uchovávaniu a spôsobu spracúvania (článok 15 GDPR),
 • právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie, napr. neoprávnene spracúvaných alebo už nepotrebných údajov (článok 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajovza predpokladu, že sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, prípadne prostredníctvom automatizovaného procesu (článok 20 GDPR) a
 • právo namietať proti spracúvaniu, najmä ak sa uskutočňuje na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 21 GDPR).

Ak je spracúvanie založené na súhlase, ktorý ste poskytli (článok 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred samotným odvolaním súhlasu.

Okrem toho máte možnosť podať sťažnosť

 • našej zodpovednej osobe Thomasovi Grimmovi, Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Nemecko, e-mail: datenschutz@brose.com a
 • na príslušných regulačných orgánoch. Pre Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Nemecko, je to orgán Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, Nemecko, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

Naše pôsobenie na sociálnych sieťach

Spracúvanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Spoločnosť Brose má vytvorené verejne prístupné profily na sociálnych sieťach. Sociálne siete, ktoré používame, sú uvedené ďalej.

Sociálne siete ako Facebook alebo Twitter atď. môžu vo všeobecnosti komplexne analyzovať vaše používateľské správanie, keď navštevujete ich webovú lokalitu, prípadne webovú lokalitu s integrovaným obsahom sociálnych médií (napr. tlačidlá „páči sa mi“ alebo reklamné bannery). Keď navštevujete naše stránky na sociálnych sieťach, aktivujú sa rôzne operácie spracúvania údajov. Konkrétne:

Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti a navštívite našu lokalitu na sociálnej sieti, prevádzkovateľ portálu sociálnej siete môže túto návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Vaše osobné údaje sa však môžu získavať aj v prípade, ak nie ste prihlásení. Vaše osobné údaje sa môžu získavať dokonca aj v prípade, že nemáte účet na príslušnom portáli sociálnej siete. V tomto prípade sa údaje zhromažďujú napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, alebo zaznamenaním vašej adresy IP.

Pomocou takto získaných údajov môžu prevádzkovatelia sociálnych sietí vytvárať používateľské profily, v ktorých sú uložené vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom je možné zobraziť reklamu súvisiacu so záujmami v rámci príslušnej prítomnosti na sociálnych sieťach aj mimo nej. Ak máte účet na sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobraziť na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásení, alebo tam, kde ste sa už prihlásili.

Upozorňujeme, že nedokážeme vysledovať všetky kroky spracúvania na sociálnych sieťach. V závislosti od poskytovateľa môžu preto prevádzkovatelia portálov sociálnych médií vykonávať ďalšie operácie spracúvania. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a zásadách ochrany údajov príslušnej sociálnej siete.

Právny základ

Naše stránky na sociálnych sieťach nám majú zabezpečovať čo najširšiu pôsobnosť na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Analytické procesy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť založené na rôznych právnych základoch, ktoré určujú prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Zodpovedný subjekt a uplatňovanie práv

Ak navštívite niektorú z našich stránok na sociálnych sieťach (napr. Facebook), spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovedáme za operácie spracúvania údajov, ktoré sa aktivovali počas tejto návštevy. Svoje práva (na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a podanie sťažnosti) si môžete uplatniť v zásade voči nám, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete (napr. voči Facebooku).

Upozorňujeme, že napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych médií nedokážeme v plnom rozsahu ovplyvniť operácie spracúvania údajov na portáloch sociálnych médií. Naše možnosti závisia do veľkej miery od korporátnej politiky príslušného poskytovateľa.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese datenschutz@brose.com

Čas uchovávania

Údaje zhromaždené priamo nami prostredníctvom našich stránok na sociálnych sieťach budú vymazané z našich systémov hneď ako pominie účel ich uchovávania, požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas na uchovávanie alebo pominie účel uchovávania údajov. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení, až kým ich nevymažete. Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nezmenené.

Nemáme žiadny vplyv na lehotu uchovávania vašich údajov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia sociálnych sietí na vlastné účely. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte priamo prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. vo vyhlásení o ochrane údajov, pozri ďalej).

Podrobné informácie o sociálnych sieťach

 • Facebook

  Máme vytvorený profil na Facebooku. Poskytovateľom je spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.

  Prostredníctvom dokumentu Dodatok prevádzkovateľa sme sa dohodli so spoločnosťou Facebook na zdieľaní zodpovednosti za spracúvanie údajov (spoločné prevádzkovanie). Táto zmluva špecifikuje operácie spracúvania údajov, za ktoré sme my alebo Facebook zodpovední, keď navštevujete našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Túto zmluvu si môžete pozrieť na tomto prepojení: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • Nastavenia reklamy si môžete prispôsobiť nezávisle vo svojom používateľskom účte.
  Stačí kliknúť na toto prepojenie a prihlásiť sa:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook:
  https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Twitter

  Využívame službu krátkych správ Twitter. Poskytovateľom je spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Spoločnosť Twitter je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

  Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri si môžete prispôsobiť sami vo svojom používateľskom účte. Kliknite na toto prepojenie a prihláste sa:
  https://twitter.com/personalization

  Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na Twitteri:
  https://twitter.com/en/privacy
 • Instagram

  Máme vytvorený profil na Instagrame. Poskytovateľom je spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • XING

  Máme vytvorený profil v rámci služby XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • LinkedIn

  Máme vytvorený profil na sociálnej sieti LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. LinkedIn používa reklamné súbory cookie.
  Ak chcete deaktivovať reklamné súbory cookie služby LinkedIn, použite toto prepojenie:
  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • YouTube

  Máme vytvorený profil v rámci služby YouTube. Poskytovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

  Informácie o tom, ako spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • kununu

  Máme vytvorený profil v rámci služby kununu. Poskytovateľom je spoločnosť kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Viedeň, Rakúsko. Podrobnosti o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Reklamný tovar

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov pri predaji reklamného tovaru

Nasledujúcim vyhlásením si chceme splniť povinnosť poskytovať informácie podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je spoločnosť Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (Max-Brose-Straße 1, 96450 Coburg, Nemecko).

2. Účel spracúvania a právny základ

Vaše osobné údaje (meno, kontaktné údaje, údaje objednávky) spracúvame na účely predaja a vybavovania zásielok reklamného tovaru (napr. kalendáre s motívom motocyklových pretekov). Právnym základom v zmysle GDPR na spracúvanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Poskytovanie údajov a obdobie uchovávania

Vaše osobné údaje sa poskytujú oddeleniam prevádzkovateľa, ktoré ich potrebujú na splnenie vyššie uvedených účelov. Vaše osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Vaše osobné údaje sa vymažú hneď ako prestanú byť potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa získali. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú ako súčasť predaja a vybavovania zásielok reklamného tovaru (ako sú kalendáre s motívom motocyklových pretekov), vymažú sa, keď všetky nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budú premlčané a nebudú stanovené žiadne zákonné lehoty uchovávania, ktoré by tomu bránili.

4. Vaše práva

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte právo na:

- informácie, najmä o údajoch uchovávaných u prevádzkovateľa a o účeloch, na ktoré sa spracúvajú (článok 15 GDPR),

- opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR),

- vymazanie napríklad údajov, ktoré boli nezákonne spracúvané alebo už nie sú potrebné (článok 17 GDPR),

- obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),

- prenosnosť údajov, ak je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo sa vykonáva na účely plnenia zmluvy, prípadne uplatňovaním metód automatizovaného spracúvania (článok 20 GDPR).

5. Kontaktná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti Brose, ochotne vám na ne odpovieme. Ak chcete podať sťažnosť alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu na e-mailovej adrese datenschutz@brose.com.

Ak sa domnievate, že spoločnosť Brose vaše pochybnosti alebo sťažnosti nerieši dostatočne, máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu.